จป. เทคนิคขั้นสูงคืออะไรและการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

Garden Media  » Garden »  จป. เทคนิคขั้นสูงคืออะไรและการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง
0 Comments

จป. เทคนิค คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หมายถึง การที่นายจ้างแต่งตั้งให้ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมง ส่วนจป เทคนิคขั้นสูง ก็คือเจ้า หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า จป เทคนิคนั่นเอง วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่าการ อบรม จป เทคนิคขั้นสูง มีกลุ่มเป้าหมายคือใครและมีหลักสูตรการอบรมอย่างไร

กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ซึ่งจะต้องเป็นลูกจ้างที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือปวช ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่าโดยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานหรือ จป พื้นฐาน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือเทียบเท่า โดยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคหรือ จป เทคนิค มาแล้วไม่น้อยไปกว่า 5 ปี

รายละเอียดการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง โดยจะประกอบไปด้วย 6 หมวดวิชาหลักๆ ดังนี้

 • หมวดวิชาที่ 1 กฎหมายและการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
 • หมวดวิชาที่ 2 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
 • หมวดวิชาที่ 3 เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
 • หมวดวิชาที่ 4 การดูแลสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง
 • หมวดวิชาที่ 5 กายศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน
 • หมวดวิชาที่ 6 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

โดยในแต่ละหมวดวิชาของการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ก็จะมีหัวข้อวิชาที่ย่อยลงไปอีก

อย่างที่บอกว่า จป เทคนิคขั้นสูงนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า จป เทคนิค โดยหน้าที่หลักๆ ของ จป ระดับเทคนิคขั้นสูงก็คือ

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • รวบรวมข้อมูล เก็บสถิติและจัดทำรายงาน เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย
 • วิเคราะห์งานเพื่อหาสาเหตุและบ่งชี้อันตราย
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ
 • ตรวจสอบหาสาเหตุ วิเคราะห์การประสบอันตราย
 • ทำหน้าที่ฝึกสอน แนะนำ และอบรมลูกจ้าง
 • ให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง

เชื่อว่าทุกๆ คนที่สงสัยว่าจะไปเทคนิคขั้นสูงคืออะไ รมีหน้าที่อย่างไร ต่างจากจป เทคนิคอย่างไร คงได้คำตอบแล้ว รวมถึงการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงด้วย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติตามที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น และหัวข้อในการฝึกอบรมหรือหมวดหมู่ในการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.