คุณสมบัติที่ดีของพนักงานฝ่ายบุคคล

Garden Media  » Lifestyle »  คุณสมบัติที่ดีของพนักงานฝ่ายบุคคล
0 Comments
หางานฝ่ายบุคคล

ในโลกของการทำงานนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละโรงงานหรือบริษัท ซึ่งหลายคนอาจจะกำลังมองหาหน้าที่ต่าง ๆ ในการทำงาน เพื่อให้ตรงสายหรือสาขาการเรียนที่ตนเองนั้นได้เล่าเรียนมา แต่อาจลืมไปว่าในสายงานของทรัพยากรบุคคลก็ต้องการผู้สมัครที่กำลังตามหางานฝ่ายบุคคลอยู่เช่นเดียวกัน ซึ่งงานในส่วนนี้มักจะเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องทำงานหลากหลายงานไปพร้อม ๆ กันได้ จะไม่ใช่งานที่มีรายละเอียดของธุรกิจการทำงานมากนัก แต่จะเน้นการคัดสรรและการสกรีนคนเพื่อหาบุคคลที่เหมาะสมและเป็นผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญสามารถทำงานให้กับองค์กรนั้น ๆ ได้  

วิธีการเลือกหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กร 

โดยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องพิถีพิถันกับการคัดเลือกและในการสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อได้เห็นมุมมองทางความคิดหรือ Mine Set การตัดสินใจของผู้สมัครที่กำลังหางานฝ่ายบุคคล 

สำหรับผู้ที่ต้องการหางานฝ่ายบุคคลควรจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 

  1. จะต้องเป็นผู้ช่างสังเกตสามารถตรวจสอบและแยกแยะคำพูดความคิดและการกระทำของบุคคลออก 
  1. มีจิตวิทยาทางการพูด ทั้งท่าทางสีหน้าและแววตา จะต้องดูเป็นคนที่จริงใจและค่อนข้างภูมิฐาน มีหลักการ 
  1. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรในด้านต่าง ๆ ที่หน่วยงานแผนกฝ่ายบุคคลกำลังรับผิดชอบอยู่ 
  1. สามารถประเมินความรู้ความสามารถของผู้สมัครได้อย่างเด็ดขาด มองความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้สมัครได้อย่างแม่นยำ โดยจะต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อจะได้นำมาเป็นหลักในการคัดเลือกผู้สมัครให้เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ รวมทั้งจะต้องทำการบ้านในการสอบถามสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นก่อนที่จะตกลงนัดหมายเรียกผู้สมัครเข้ามารับการสัมภาษณ์กับบุคลากรภายในบริษัท 
  1. จะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลา เนื่องจากฝ่ายบุคคลจะต้องดูแลความเรียบร้อยและระเบียบวินัยภายในการทำงานของบริษัท จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายในและมีการคิดกฎระเบียบที่ดี ทั้งต่อตัวบริษัทและต่อตัวพนักงานเอง ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่มีความเหมาะสมและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ 
  1. จะต้องมีการตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานภายในบริษัท ในเรื่องขาดลามาสายได้อย่างแม่นยำ มีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดี สามารถดำเนินการจัดการกับข้อมูลภายในเวลาที่จำกัดได้และต้องมีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนพนักงานที่ผิดระเบียบวินัยของบริษัทอย่างประนีประนอมและอ่อนโยน เพื่อให้พนักงานเล็งเห็นถึงความผิดที่ตนเองได้กระทำและยุติพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านั้นไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก โดยมีฝ่ายบุคคลเป็นผู้ควบคุมดูแลพฤติกรรมของพนักงานรายนั้น ๆ  
  1. จะต้องจัดหากิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนลดความเมื่อยล้า เพิ่มความผ่อนคลายให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นผลทางอ้อมที่จะทำให้พนักงานมีภาระกำลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เป็นอย่างดี 

Leave a Reply

Your email address will not be published.